توجه ! این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
ارائه مجازی مقاله

# عنوان تعداد مقاله نظرات
1 نمایشگاه پوستر(کشاورزی و منابع طبیعی) 83 0 ورود به نشست
2 نمایشگاه پوستر 2 (گروه علوم پایه - داروسازی و پزشکی- کارآفرینی و تجاری سازی) 68 0 ورود به نشست