جمعه, 01 مرداد 1400  
کمیته سیاست گذاری
کمیته اجرایی
برگزارکننده
قالب نگارش مقاله
حامیان علمی
محل برگزاری